Algemene voorwaarden Fotoservice van de VOF Jos Beuman, gevestigd en kantoorhoudende te Delft.

1a. Onder de verzamelnaam “foto-opdrachten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door consumenten opgedragen vormen van dienstverlening terzake van de verwerking, bewerking of reproductie van fotografische (basis-)producten, ongeacht de aard van het medium waarop het fotografisch (basis-)product zich bevindt en ongeacht de aard van de toe te passen technieken (conventioneel, digitaal of anderszins), doch alleen voor zover zodanige technieken behoren tot het gebruikelijke dienstenpakket zoals Jos Beuman’s fotoservice dat aanbiedt op het moment van acceptatie van een concrete foto-opdracht.

1b. Onder (foto-)materiaal wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke soort fotografische (basis-)producten, vatbaar voor de dienstverlening, bedoeld in het vorige lid.

2a. Foto-opdrachten worden door Jos Beuman slechts geaccepteerd op deze algemene voorwaarden, die voor een ieder ter inzage liggen in alle winkels, waar Jos Beuman de fotoservice aan het publiek aanbiedt en die, voor zover het om foto-opdrachten met gebruikmaking van het programma Jos Beuman Smartview, dan wel een ander Jos Beuman programma, gaat, zijn opgenomen op de betreffende gegevensdrager. Door het in behandeling geven van fotomateriaal, direct dan wel op afstand, bijvoorbeeld door het verzenden per e-mail, worden deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever geaccepteerd.

2b. Foto-opdrachten gelden door Jos Beuman als geaccepteerd bij het in ontvangst nemen van het fotomateriaal dan wel, indien het digitaal verzonden fotomateriaal betreft, op het moment dat Jos Beuman de ontvangst daarvan per e-mail aan de opdrachtgever bevestigt, onder vermelding van een uniek ordernummer. Dit unieke ordernummer is, in combinatie met de NAW-gegevens van de opdrachtgever, nodig bij het afhalen van de bestelde afdrukken.

3a. Het aangeboden fotomateriaal zal met de meeste zorg worden behandeld, doch Jos Beuman sluit, behoudens het in lid b van dit artikel bepaalde, iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of teniet gaan van dat materiaal uit.

3b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zal Jos Beuman, indien het fotomateriaal in het kader van de uitvoering van een foto-opdracht wordt beschadigd, vermist of vernietigd, aan de opdrachtgever een tegemoetkoming aanbieden, zoals hierna aangegeven. Indien en voor zover in zodanig geval sprake is van films, negatieven, dia-positieven of opslagmedia voor digitaal fotomateriaal, zal de tegemoetkoming bestaan uit en beperkt blijven tot een hoeveelheid onbelichte films dan wel een hoeveelheid digitale opslagmedia, waarmee de opdrachtgever een aantal prints kan laten maken, gelijk aan het beschadigde of verloren gegane aantal.

Bovendien zal/zullen de vervangende film(s) of digitale opslagmedia gratis worden ontwikkeld, verwerkt en/of afgedrukt. Indien het materiaal niet bestaat uit films, negatieven, dia-positieven of digitale opslagmedia zal de vergoeding bestaan uit en beperkt blijven tot een geldbedrag ter grootte van de ten tijde van het accident actuele consumentenprijs van vergelijkbaar onbewerkt materiaal.
4. Foto-afdrukken, die niet aan de redelijke verwachting van de opdrachtgever beantwoorden, worden tegen de betaalde prijs teruggenomen, mits het aantal terug te nemen afdrukken in alle redelijkheid staat t.o.v. de totale opdracht of, indien het een technisch tekortschieten zijdens Jos Beuman betreft en overdrukken technisch mogelijk is, naar keuze van de opdrachtgever opnieuw afgedrukt, een en ander mits de klacht binnen 7 dagen na afleverdatum wordt ingediend. Deze service is uitsluitend van toepassing in geval van gelijktijdig “ontwikkelen en afdrukken” van fotomateriaal en het afdrukken van middels Smartview aangeboden materiaal en niet in andere gevallen, nabestellingen daaronder uitdrukkelijk begrepen.

5a. Bij meerdere afdrukken van hetzelfde negatief, alsmede bij foto van foto/dia en overige reproductietechnieken kunnen verschillen in kleurenweergave niet steeds worden voorkomen.

5b. De kwaliteit van de door Jos Beuman vervaardigde afdrukken van fotomateriaal is afhankelijk van de kwaliteit van het fotomateriaal zelf; de beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

6a. Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Jos Beuman volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

6b. Indien door Jos Beuman of door personen die in haar dienst dan wel voor haar werkzaam redelijkerwijs wordt vermoed dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.

7. Afgewerkt fotomateriaal zal gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen gereeddatum ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op het materiaal zou kunnen doen gelden en kan het materiaal door Jos Beuman worden vernietigd.

8. Jos Beuman biedt haar fotoservice aan onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de ten gevolge van haar acceptatie van foto-opdrachten door de opdrachtgever verwachte prestatie, in gevallen als bedoeld in artikel 3 en artikel 6 niet kan worden geleverd.

9. De NAW-gegevens die de opdrachtgever aan Jos Beuman ter beschikking stelt bij het verstrekken van de foto-opdrachten worden door Jos Beuman slechts gebruikt en bewaard ter indentificatie bij het afhalen van de bestelde afdrukken. De NAW-gegevens van opdrachtgever zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Hoofdpagina
Disclaimer.

De beheerder van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder van deze site of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.